Юрист Dmitrieva&Partners Антон Просвіряков відвідав презентацію Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та підготував оглядову статтю про суттєві моменти нового законопроекту

27.02.2018

Юрист Dmitrieva&Partners Антон Просвіряков відвідав презентацію Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та підготував оглядову статтю про суттєві моменти нового законопроекту

Комітет АПУ з корпоративного права та фондового ринку спільно з Офісом Національної інвестиційної ради при Президентові України провели 15.02.2018 р. в київському готелі «Прем'єр Палац» презентацію Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», покликаного вдосконалити регулювання відносин, що пов'язані зі створенням, діяльністю та припиненням товариств.

Prosviryakov2.jpg

Прийнято закон, що вносить суттєві зміни в регулювання діяльності ТОВ та ТДВ

06.02.2018 Верховною Радою прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» ( далі – Закон).

Основні нововведення Закону:


Корпоративні договори та безвідклична довіреність

Введено надзвичайно важливий і новий для України інструмент - корпоративні договори, які в міжнародній практиці відомі під назвою «shareholder agreements». Учасникам товариств надано значний простір для врегулювання своїх відносин за допомогою таких договорів. Законодавством України і статутом встановлюються повноваження учасників, а у корпоративному договорі – зобов’язання  сторін про реалізацію встановлених повноважень певним чином.

З метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників, передбачена можливість видачі довірителем безвідкличної довіреності, яка не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності.

 

Погодження значних правочинів та правочинів із заінтересованістю

Статут товариства може встановлювати особливий порядок надання згоди уповноваженими органами товариства на вчинення певних правочинів залежно від вартості предмета правочину чи інших критеріїв (значні правочини).

Статутом товариства може бути визначений порядок надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю. Правочином із заінтересованістю вважається правочин, який укладається товариством з будь-ким з наступних осіб:

1) посадовою особою товариства або її афілійованою особою;

2) учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійовані особи;

3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених попередніми пунктами, є членом органу товариства;

4) іншою особою, визначеною статутом товариства.

 

Підвищено відповідальність виконавчого органу

Законом встановлено обов‘язок виконавчого органу товариства скликати загальні збори у випадку різкого (на 50 відсотків) зменшення вартості чистих активів товариства, що може свідчити про різке погіршення фінансового стану. Метою цього механізму є своєчасне повідомлення учасників товариства про наявність кризових явищ, які можуть мати як внутрішні (помилки виконавчого органу чи неправильно обрана комерційна стратегія), так і зовнішні (ринкова криза чи форс-мажор) причини. Головною метою є своєчасне інформування учасників про наявність та масштаби проблеми, та надання учасникам можливості вжити необхідних заходів. Для того, щоб позбавити членів виконавчого органу спокуси проігнорувати цю вимогу, щоб не ризикувати посадою у разі виникнення «тимчасових ускладнень», передбачено  що винні порушники нестимуть субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства.

 

Вихід учасника з товариства, оцінка вартості частки

Законом передбачається, що учасник, частка якого в капіталі товариства перевищує 50 відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників, в той час як учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства не перевищує 50 відсотків, може у будь-який час вийти з товариства.

З метою запобігти можливим зловживанням щодо штучного заниження вартості частки Законом передбачено право учасника ознайомитись з будь-якими документами товариства, що можуть бути необхідними для визначення фінансового стану товариства та вартості частки на дату виходу. Вартість частки учасника визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників товариства, пропорційно до розміру частки учасника, що виходить.

 

Наглядова рада

Законом надано можливість створити в товаристві наглядову раду – орган, що контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядовій раді товариства можуть бути делеговані повноваження загальних зборів учасників, крім віднесених до їх виключної компетенції. Зокрема, до компетенції наглядової ради може бути віднесено обрання виконавчого органу товариства, зупинення та припинення його повноважень, встановлення розміру його винагороди. Це суттєво підвищує привабливість товариств з обмеженою відповідальністю для іноземних інвесторів, які змушені або нести значні витрати на участь своїх представників у частих загальних зборах, або ризикують втратити контроль над діяльністю товариства.

 

Одностайність для прийняття рішень

Рішення з деяких питань* приймаються тільки за одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства (*наприклад, укладення відплатного договору про набуття товариством частки у власному статутному капіталі, затвердження грошової оцінки не грошового вкладу учасника, перерозподіл часток між учасниками та ін)

 

Спрощено вимоги до статуту

Інформацію про розмір статутного капіталу, місцезнаходження товариства та перелік учасників товариства виключено з переліку відомостей, що підлягають обов‘язковому закріпленню в статуті. Відповідні відомості будуть міститися лише в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Можлива відмова від пріоритетного права на придбання частки

Статутом може встановлюватися, що учасники товариства не мають переважного права на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства.

 

Строк внесення вкладів учасниками товариства

Строк внесення вкладів учасниками товариства зменшено з 12 до 6 місяців з дня державної реєстрації товариства. Статутом може бути встановлений інший строк внесення вкладів.

 

Скасовано обмеження  кількості учасників товариства

Це надасть право багатьом акціонерним товариствам повернутися до форми товариств з обмеженою або додатковою відповідальністю.

 

Скасовано імперативний кворум

Учасники товариства можуть встановити кворум загальних зборів на власний розсуд або взагалі не встановлювати його.

Закон набирає чинності через 3 місяці з дня його опублікування (крім частини другої статті 23 Закону–про перехід частки до спадкоємця або правонаступника учасника товариства, яка набирає чинності через рік з дня набрання чинності Законом). Протягом року з дня набрання чинності Законом положення статуту, що не відповідають Закону, матимуть перевагу над положеннями Закону. У разі внесення змін до статуту до закінчення року з дня набрання чинності Законом - положення статуту втрачають перевагу над положеннями Закону.
Замовити консультацію фахівців
Dmitrieva & Partners
Защита от автоматических сообщений*:

CAPTCHA